Algemene voorwaarden Urban Performance

Urban Performance B.V. (KvK 72722436) (Hierna: ‘UP’) is het kenniscentrum voor urban-, Freestyle en lifestyle sporten. Onder de naam “Urban Basic”  worden, opleiding- en trainingsdiensten aangeboden voor atleten, trainers, ondernemers, verenigingen en bedrijven in de urban sector en MBO- en HBO sport- en bewegingsonderwijs. Daarvoor maakt zij gebruik van de Urban Basic opleiders. Urban Basic is een dienst van Urban performance. Urban Performance levert coaching en consultancy diensten aan ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij UP diensten aanbiedt of levert. De bedoeling is om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen, zodat discussies worden voorkomen. Daarom zijn deze voorwaarden in ‘klare taal’ geschreven. Als er wordt gesproken over een ‘Deelnemer’, dan wordt daarmee iedere (rechts-)persoon bedoeld, die een overeenkomst aangaat met UP in het kader van het lidmaatschap (het volgen of bijwonen van een opleiding, training, lezing, event en/of andere dienst van UP).

Merkrechten
“Urban performance”, “Freerun Basics”, “Urban Basic”, “Urban Evolution”, “Urban Skills”, “Concrete Creators”, “MOVE” en “DARE” (hierna: ‘de Merken’) zijn (beeld-)merken van UP. De Deelnemer erkent deze merkrechten en zal die respecteren.’

Geheimhouding
De Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle door UP en andere deelnemers verstrekte informatie en gegevens jegens derden, ook na beëindiging van de dienstverlening. UP is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar vervaardigde en/of verstrekte teksten en andere materialen. UP zal op haar beurt voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens van de Deelnemer en die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de Deelnemer. De Deelnemer geeft UP toestemming om de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken.

Beeldmateriaal
De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan UP voor gebruik en openbaarmaking voor promotie- alsook studiedoeleinden van, tijdens of rond een evenement gemaakte foto’s, film- en geluidsmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar of hoorbaar is. Deze toestemming kan door de Deelnemer op ieder moment worden ingetrokken door middel van een schriftelijke verklaring aan UP. Het is de Deelnemer niet toegestaan om zelf dergelijk materiaal te maken of te publiceren of het door UP gemaakte materiaal te kopiëren en of te publiceren. Een deelnemer aan Urban Basic mag vermelden dat hij een opleiding volgt bij Urban Basic. Wanneer een opleiding met goed gevolg is afgerond mag de deelnemer vermelden dat hij een opleiding behaald heeft bij Urban Basic. De deelnemer mag het logo van Urban Basic gebruiken bij deze vermelding.

Inschrijving

UP is gerechtigd een inschrijving voor een Traject zonder opgave van redenen te weigeren. Voorts is UP gerechtigd een Traject af te lassen in geval van onvoldoende aanmeldingen. Inschrijving op een Traject dient altijd gedaan te zijn middels het inschrijf formulier op de website of via een schriftelijke bevestiging op een offerte.

Betaling
Betalingen aan UP dienen binnen zeven dagen na de factuurdatum door UP ontvangen te zijn en in ieder geval moet het volledige bedrag zijn ontvangen voordat UP haar diensten moet leveren. Ingeval van wanbetaling door een Deelnemer zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, berekent UP buitengerechtelijke incassokosten conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor overige Deelnemers geldt dat zij ingeval van wanbetaling over de eerste 5.000 euro 15% incassokosten verschuldigd zijn aan UP, over het meerdere tot 20.000 euro 10% en over het meerdere boven 20.000 euro 6%. Deze incassokosten worden op eerste verzoek van UP door de Deelnemer voldaan.

Annulering
De Deelnemer heeft tot twee weken na de aanmelding, doch uiterlijk tot één week voor de aanvang van het programma (indien dat eerder is), het recht de overeenkomst te annuleren. Dat dient schriftelijk te gebeuren. Bij een latere annulering is honderd procent van de kosten van het lidmaatschap verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald. UP heeft het recht de overeenkomst te annuleren als het naar haar inzicht niet mogelijk is om die voort te zetten. In dat geval zal de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en krijgt de Deelnemer (naar keuze van UP) de mogelijkheid het programma op een later tijdstip alsnog te volgen tegen gelijke voorwaarden (waartoe ook behoort de mogelijkheid van het digitaal volgen) dan wel een deel van het verschuldigde bedrag, evenredig aan het reeds volbrachte deel van het lidmaatschap, terug te ontvangen.

Afronding  en herkansing
Wanneer de deelnemer documenten en/of opdrachten voor de afronding van een Urban Basic traject dient in te leveren, gebeurt dit altijd voor de laatst geplande bijeenkomst. Na inleveren, ontvangt de deelnemer uiterlijk na één maand de uitslag en daarmee het certificaat van “Urban Basic”. Eventuele herkansingen kunnen tot drie maanden na de laatste bijeenkomst kosteloos worden aangeleverd en/of uitgevoerd. Hierna betaald de deelnemer 250,- examen-/beoordelingskosten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een herkansing of het inhalen van een sessie. Het certificaat zal enkel worden uitgereikt bij een aanwezigheid van 100% van de fysieke sessies en 85% van de online sessies. Het certificaat is enkel geldig wanneer aan alle eisen is voldaan.

Vrijstelling
Enkel in overleg is er een optie voor vrijstelling mogelijk. Denk hierbij het bezitten van eerder verworven competenties of fysieke en mentale klachten. Dit dient wel aangetoond te kunnen worden met schriftelijk bewijs.

Aansprakelijkheid
UP zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de verstrekte informatie met zorg samenstellen. De Deelnemer erkent dat die informatie geen advies is en dat de Deelnemer zelf naar eigen inzicht en voor eigen risico de opgedane kennis kan toepassen. Om die reden kan de Deelnemer aan de verstrekte informatie ook geen rechten ontlenen. De aansprakelijkheid van UP is beperkt tot vergoeding van door de Deelnemer geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding voor het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt en, mocht dit door een rechter onvoldoende worden geacht, in ieder geval maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar van UP in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Behoudens die schadevergoeding, is UP jegens de Deelnemer niet gehouden tot vergoeding van enige directe, indirecte of gevolgschade uit welke hoofde ook. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid.

Geschillenbeslechting
Op de overeenkomsten tussen de Deelnemer en UP is Nederlands recht van toepassing. Indien de Opdrachtgever en UP een geschil hebben, zijn zij gehouden eerst te proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen. Als geen oplossing wordt gevonden en het geschil tot een procedure leidt, is alleen de bevoegde rechtelijke instantie waar UP gevestigd is, bevoegd van het geschil kennis te nemen – voor zover de wetgever niet anders heeft bepaald. Dat geldt ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure.

Overtreding
Een deelnemer aan Urban Basic diensten van UP zegt, door het van toepassing worden van deze algemene voorwaarden van UP, toe zich te zullen houden aan de hierna volgende spelregels die daarmee ook gelden als algemene voorwaarden:

  • UP bepaalt of een uiting in strijd is met deze algemene voorwaarden of verwarring kan veroorzaken. Zij houdt bij haar oordeel rekening met de redelijkheid en billijkheid én motiveert een dergelijk oordeel altijd.
  • Een deelnemer aan Urban Basic diensten zal een uiting die (mogelijk) in strijd is met de algemene voorwaarden op eerste verzoek van UP verwijderen of aanpassen.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen, zowel online als offline als mondeling en schriftelijk en gelden ook voor derden die voor- of namens de deelnemer aan Urban Basic diensten werken.
  • Als de deelnemer aan Urban Basic diensten na 24 uur van verzoek voor verwijderen of aanpassen nog steeds deze algemene
  •  voorwaarden overtreedt dan is hij zonder ingebrekestelling onmiddellijk een boete aan UP verschuldigd van € 500,- per overtreding en vermeerderd met € 500,- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. UP kan daarnaast ook nakoming van deze voorwaarden en vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade vorderen.